1. Halkın Doğrudan Katılımı ve Yönetimi, Yaşasın Beyoğlu!


1. HALKIN DOĞRUDAN KATILIMI VE YÖNETİMİ

 

Beyoğlu’nda halkın yönetim ve karar alma süreçlerine doğrudan katılımının sağlanmasını ve katılımcı zeminlerin çoğaltılmasını gerçek demokrasinin ön şarttı olarak görüyoruz. Bu tür bir işleyişin aynı zamanda kendi içine kapanan, kısmi çıkarların temsilcisi haline gelen ve saydam olmadığı için yolsuzluk yumağına dönüşen belediyelerin etkin bir kurumsal yapıya kavuşmasının ön şartı olduğu kadar, belediye kaynaklarının ve olanaklarının doğru amaçlar ve alanlar için kullanılmasının da önünü açacağını biliyoruz. Bu nedenle çıkış noktamız karar alma süreçlerine gerçek bir halk katılımının sağlanmasıdır.

 

1.1. MAHALLE MECLİSLERİ

 

Belediye meclislerini ve uygulama birimlerini mahalle ve semtlerde hızla oluşturacağımız halk meclisleri ile birlikte çalışır hale getireceğiz. 

Kuracağımız meclisler mahalle/semt esaslı olmaları yanında, bu meclislerle iç içe çalışacak kadın, gençlik, çocuk, esnaf, engelliler gibi alanlarda sorun ve konu temelli meclis ve komisyonlar da oluşturulacaktır. Ayrıca mahallelerin seçilmiş temsilcileri olan muhtarlarımız da mahalle meclislerimizin doğal üyeleri olacak.

Beyoğlu’nun 45 mahallesinde kuracağımız meclislerle birlikte yerel yönetim faaliyetleri, sermayenin belediye kanalıyla kendi çıkarlarını gözettiği bir durumdan emekçi ve yoksul halkın ve dışlanan bütün kesimlerin çıkarları lehine değişecektir. Ayrıca halk meclisleri halkın kendi sorunlarına çözüm bulduğu dayanışma zeminleri olarak gelişecektir.

Karar alma süreçleri Beyoğlu’nun 45 mahallesinden başlayarak, aşağıdan yukarı örgütlenen halk meclisleri aracılığıyla gerçekleşecektir. Beyoğlu Belediyesi halkın denetimine her zaman açık olacak, halk meclisleri belediyelerin bütün gelir ve giderlerini denetleyebilecektir.

45 mahalle meclisi kendi kararları doğrultusunda hareket etmeyen belediye başkanı ve meclis üyelerini yeni seçimleri beklemeksizin geri çağırma hakkına sahip olacaktır.

Mahalle meclisleri aracılığıyla karar alma süreçlerinin halkın kolektif iradesinin sonucu olarak şekillenmesini ve Beyoğlu Belediyesi’nin program, bütçe, planlama gibi yerele ilişkin tüm kararlarının bu halk meclisleri aracılığıyla sonuçlandırılmasını savunmaktayız.

Bu meclislerde yer alacak belediye meclis üyelerimiz ve belediye hizmet birimlerinin temsilcileri buralarda alınan kararları kendi organlarına taşıma görevini üstleneceklerdir. 

 

1.2. KATILIMCI STRATEJİK PLAN VE BÜTÇE

 

Katılımcı karar verme uygulamasının ilk sınanacağı alan Beyoğlu Belediyesi’nin Stratejik Planı’nın hazırlanma sürecidir. Bugüne kadar birçok belediyede olduğu gibi bu stratejik planlar kapalı kapılar ardında ve somut ve gerçekleştirilebilir hedefler koymadan hazırlanmış; halka değil ranta hizmet etmiştir.

İlk 6 ay içinde tamamlanacak stratejik plan çalışmasının gerçek ortamı halk meclisleridir. Bu planların hazırlanmasında, meclisler aracılığıyla halkımız, demokratik kitle örgütleri, meslek kuruluşları ve ilgili dernekler yanında belediye meclis üyeleri ve belediye uygulama birimlerinin temsilcileri ortak biçimde çalışacaklar, alınan kararlar meclislerde görüşülerek karara bağlanacaktır. 

Geniş bir katılımla hazırlanacak planın önümüzdeki beş yıl için Beyoğlu Belediyesi’nin yapacaklarına yön verecek bir belge olduğu vurgulanmalıdır. Halkın ekonomik sorunlarına eğilen, istihdama katkı yapan, çalışanlarını ve esnafını destekleyen bir yaklaşımın yanında, çalışma ve yaşam çevrelerine, sosyal donatılara en etkin biçimde erişime olanak sağlayan projeleri içeren bir stratejik planın hazırlanması esastır. Bilimsel verileri halkın ihtiyaçlarıyla yoğuracak Beyoğlu Stratejik Planı, halk kesimlerinin mekânda ve mekân aracılığıyla kendi kimliği ve değerlerini en etkin biçimde ifade edebilmesine de olanak sağlayacaktır. 

Beyoğlu’nda yaşayan tüm insanların, ortak alanlar ve hizmetlerden eşit ve dengeli bir biçimde yararlanması için kamu yararını ilke edinecek, Beyoğlu’nda yaşayanların katılımını ve her aşamada denetimini esas alan demokratik planlama anlayışını hayata geçireceğiz. 

 

•          Beyoğlu, toplumsal cinsiyetin, dezavantajlı grupların gözetildiği, eğitim ve sağlık hizmetlerinin karşılandığı, toplumsal ihtiyaçlara göre tasarlanacak.

•          Beyoğlu’nun kendine özgü karakteri, sokak yapısı ve doğal değerleri korunacak.

•          Konutların mekânsal kurgusu sosyal ilişkileri güçlendirecek şekilde olacak.

•          Mahalleler arasında kamu ve altyapı hizmetleri eşit bir şekilde sunulacak. 

•          Planlama süreçlerinde meslek odaları ve üniversitelerin bilimsel görüşlerine başvurulacak.

 

Stratejik Plan, halk meclisleri ve belediye meclisinde onaylanan bir eylem planı olarak hazırlanırken, Beyoğlu Belediyesi’nin hangi alanları ve müdahaleleri önceliklendirdiğini beş yıl için planlayarak ortaya koyan bir doküman niteliği kazanacaktır. Bu önceliklendirme ve etaplamaya uygun olarak her yıl hazırlanacak belediye bütçesi de katılımcı biçimde kararlaştırılacaktır. 

Belediye bütçesinden harcanacak her kuruş meclislerin onayından her yıl geçirilecek, her yıl sonunda bir yıl önceki stratejik planın hedeflerinin gerçekleşme düzeyi ve bütçenin bu önceliklere göre kullanılıp kullanılmadığı gözden geçirilecektir. 

Diğer bir anlatımla; bütçe oluşturulurken halkın önceliklerinin temel alınması, halkı sürece katarak yönetime ortak edilmesi sağlanacaktır. Bütçe, kapalı kapılar ardında, sermayenin, çıkar gruplarının ihtiyaçlarına göre değil, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, altyapı gibi halkın ihtiyaçlarına göre şekillenecektir. Bunun için mahalle meclislerinde belirlenen öncelik ve talepler, seçilen temsilciler aracılığıyla belediye katılımcı bütçe komisyonuna getirilip gerçekleştirilecek yatırımlar ve ilgili sosyal politikaların bütünü saptanacaktır. 

Katılımcı bütçe ile birlikte çıkar grupları belediye yatırımlarından faydalanamayacaktır. Böylece kamu arazilerinin satışı, kültürel kimliğin, sağlık, barınma ve eğitim hakkının gaspı engellenecektir.

Katılımcı bütçe uygulaması şeffaflık, hesap verilebilirlik, halkın kamu harcamalarını etkin denetlediği bir uygulama olup aynı zamanda halkın yönetime katılımını teşvik edecek, bu şekilde kaynakların halkın lehine kullanılması sağlanmış olacaktır.

Katılımcı bütçe sadece rakamsal bir olay değil, aynı zamanda bir toplum modelidir. Beyoğlu’nda yoksulluğun, yolsuzluğun önüne geçilerek yönetim işinin ayrıcalık, baskı ve sömürü mekanizması olmaktan çıkarılıp üretilen tüm zenginliklerin paylaşılması, söz, yetki ve karar hakkının halka verilmesidir.

G ö n ü l l ü O l