2. Etkin Kamucu Kurumsal Yapılanma, Yaşasın Beyoğlu!


2. ETKİN KAMUCU KURUMSAL YAPILANMA

 

Bugünkü haliyle belediyenin kurumsal yapılanması ne halkın katılımına açık, ne saydam, ne de etkin ve hakkaniyetli çalışmaktadır. Halk katılımı bu yapının demokratikleştirilmesi açısından en temel mekanizmadır. Kurumsal yapının kamu yararına çalışacak bir hale getirilmesi ve personel rejiminin liyakat ilkesine göre işletilmesi sağlanacaktır. 

Kurumsal yapı hızla yeniden inşa edilirken, gereksiz bürokrasiden, yandaşlık kültüründen ve piyasaya teslimiyetten kesin olarak uzaklaştırılacaktır. 

 

•          Birimlerin işleyişinde keyfi kararlar ve bürokratik engeller ortadan kaldırılacak, hukuk devleti ilkelerine sadık bir yönetim biçimi ve anlayışı hâkim kılınacaktır.

•          Alınacak kararların hakkaniyeti, aleniliği sağlanacak, işleyişe yönelik kolay ve açık erişim mümkün olacak, rüşvet ve iltimas gibi yolsuzluk kaynakları hızla kurutulacaktır.

•          Personel rejiminde yandaşlık ve partizanlık uygulamalarına izin verilmeyecek, liyakat rejimi ve kamu yararı gözetmek, işe alma ve atamalarda temel ölçütler olacaktır.

•          Hizmet alma, taşeron kullanımı, şirketleşme gibi uygulamalara izin verilmeyecek, belediyenin her hizmet ve projeyi kendi kaynağı ve personeliyle gerçekleştirmesi sağlanacaktır. 

 

Belediyenin kurumsal yeniden yapılandırılmasında, stratejik plan öncelikleri ölçüt alınacak, planda öngörülen uygulamaların ve projelerin gerçekleştirilmesine yönelik yeni birimlere ihtiyaç duyulması durumunda bu birimlerin oluşturulması yoluna gidilecektir. 

Bununla birlikte, bazı öncü birimlere bugünden ihtiyaç duyulduğu da görülmektedir. Bu çerçevede; Toplumsal Dayanışma Merkezleri ve Toplumsal Aydınlanma Merkezleri çok hızlı biçimde açılarak, hizmete sokulacaktır. 

 

2.1. TOPLUMSAL DAYANIŞMA MERKEZLERİ

 

Beyoğlu; cinsiyete, cinsel yönelime, yaşa, etnik kökene, bedensel ya da zihinsel yetersizliğe dayalı ayrımcılığın, çatışmaların ve çelişkilerin tahrip ediciliği ve hatta yok ediciliğinin maalesef yoğun olarak yaşandığı bir ilçe. Bu sorunlar bütününe baktığımız zaman belediye harcamalarının ağırlıklı olarak eğitim ve kültür faaliyetlerini geliştirici etkinliklere ayrılmasını zorunlu görüyoruz.

Öncelikle Beyoğlu’nda gençlerimizi madde bağımlılığından ve şovenist söylemlerden uzaklaştıracak, kadınları ve dışlanan grupları sosyal hayata entegre edecek, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmeyi sağlayacak mekânlar üreteceğiz. Sömürülen, dışlanan bütün Beyoğlu sakinlerinin tüm etkinliklerden ve kamusal alanlardan serbestçe yararlanmasını sağlayacak, LGBTİ bireylerin, kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin saldırılara ve ayrımcılığa karşı korunması için gerekli dayanışmayı göstereceğiz. 

Beslenmenin aynı zamanda önleyici sağlık hizmeti olduğunun bilinciyle Belediye aracılığıyla, üreticiden tüketiciye ucuz, kaliteli ve sağlıklı gıdaların iletileceği kooperatifler kuracak ve kooperatifleşmeyi destekleyeceğiz. Kısacası yeni Beyoğlu’nu sosyal-dayanışma ağları üzerinde yeniden inşa edeceğiz. Bu çerçevede;

 

•          Üreticiden tüketiciye aracısız mal sağlayan dayanışma kooperatiflerini destekleyeceğiz.

•          Çevre illerden üreticilerin ürünlerini tüketicilere doğrudan ulaştırabilecekleri üretici pazarları kuracağız. 

•          Geçimlik üretim için kent bostanları kurulmasına öncülük edeceğiz.

•          Tüketime yönelik değil, üretime dayalı ve paylaşımı esas alan bir kültür anlayışını tesis edeceğiz.

•          Meslek edindirme kursları açacağız.

•          Kent sakinlerinin yerleşim yerlerine yakın, ulaşılabilir ve eşitçe kullanabileceği eğlence ile spor alan ve tesisleri inşa edeceğiz.

•          Kültür etkinliklerini kâr amacı gözetmeden toplumsal yarar esasına göre geliştireceğiz.

 

2.2. TOPLUMSAL AYDINLANMA MERKEZLERİ

 

Türkiye’de eğitimin laik, bilimsel ve kamusal niteliği tümüyle ortadan kaldırılmıştır. Beyoğlu’nda bilimsel-laik eğitim mücadelesinin parçası olarak alternatif deneyimlerin, dayanışma pratiklerinin örgütlenmesi ve eğitim kooperatifleriyle toplumsal bir aydınlanma mücadelesinin yükseltilmesini hedefliyoruz. Beyoğlu Belediyesi olarak kuracağımız “Toplumsal Aydınlanma Merkezleri” ile gençlerimize yeni ufuklar açacağız.

•          Gençlerimizin tüm kurs ve etkinliklerden ücretsiz yaralanabilecekleri kültür ve sanat evleri inşa edeceğiz.

•          Beyoğlu’nda kütüphane sayısını arttıracağız. 

•          Gezici kütüphane oluşturacağız.

•          Yasa dışı ve denetimsiz olarak işletilen yurtlara karşı öğrencilerimizin barınma sorununu çözecek öğrenci konukevleri inşa edeceğiz.

•          Eğitime ilişkin ihtiyaçların yerinde sağlanması ve bu doğrultuda arazi, altyapı çalışmaları dahil olmak üzere yeni mekân olanaklarını yaratacağız.

G ö n ü l l ü O l